Τελευταία Νέα

Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017

Μέθοδοι και τεχνικές ανάπτυξης κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτωνΆρθρο:    Βαφειάδου Ελένη   

      Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται από ειδικούς επιστήμονες που έρχονται σε επαφή με παιδιά και εφήβους, ότι λόγω των αλλαγών του τρόπου ζωής και των νέων πολιτισμικών δεδομένων, πολλοί νέοι δεν είναι επαρκώς εφοδιασμένοι με συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες απαιτήσεις και τα προβλήματα της ζωής.
Φαίνεται ότι δε διαθέτουν την απαιτούμενη υποστήριξη που χρειάζονται για να κατακτήσουν και να ενισχύσουν εκείνες τις ψυχοσυναισθηματικές δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να ζήσουν στα πλαίσια μιας υγιούς προσαρμογής στο περιβάλλον τους. Αυτό πιθανόν να οφείλεται στο γεγονός ότι οι μηχανισμοί μέσα από τους οποίους μεταφέρονται οι δεξιότητες αυτές δεν επαρκούν πια, ιδίως αν λάβουμε υπόψη την επίδραση των ΜΜΕ, της παγκοσμιοποίησης και του γρήγορου ρυθμού των κοινωνικών  αλλαγών, παραγόντων που διαμορφώνουν σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη της νέας γενιάς.

Το σχολείο έχει το ρόλο να ενισχύσει στα παιδιά την αυτοεκτίμηση και τη δυνατότητα να εμπιστεύονται τον εαυτό τους , τα συναισθήματά τους και τις επιλογές τους και μπορεί να συνεισφέρει στην ενίσχυση των αρχών και των δεξιοτήτων που κρίνονται πρωταρχικές για την προσωπική και την κοινωνική προσαρμογή του παιδιού, μέσα από την εφαρμογή κατάλληλων προγραμμάτων, ώστε  να ενισχυθεί η μάθηση των κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων των παιδιών και να συμβάλλει στη υγιή συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη τους. Προγραμμάτων που δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη επικοινωνιακών, διανοητικών και πρακτικών δεξιοτήτων στα παιδιά, ώστε τα ίδια να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με τη βελτίωση του επιπέδου της υγείας και της ποιότητας της ζωής τους, γενικότερα.

Η ικανότητα αυτή είναι κάτι που κατακτά το παιδί σταδιακά μέσα από διαδικασίες που διευκολύνουν την ομαλή ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. Επηρεάζεται και καθορίζεται από μια σειρά ψυχοκοινωνικών παραγόντων όπως η αυτοεκτίμηση, η αυτοπεποίθηση, η ικανότητα του ατόμου να επεξεργάζεται τα συναισθήματα του, να επικοινωνεί με τους άλλους, να θέτει στόχους, να αναπτύσσει ουσιαστικές σχέσεις, να αντιστέκεται στις προκλήσεις και επιρροές, να παίρνει θετικές για την υγεία του αποφάσεις, να αντιμετωπίζει τα εκάστοτε προβλήματα, να αγαπά, να δημιουργεί και να απολαμβάνει τη ζωή.

Οι εκπαιδευτικοί  βρίσκονται κοντά στα παιδιά και έρχονται σε καθημερινή επαφή μαζί τους και έτσι βιώνουν τις συναισθηματικές δυσκολίες του κάθε παιδιού  καθώς είναι τα άμεσα πρόσωπα προβολής των συναισθημάτων των μαθητών τους.

Ως καταλληλότερο μοντέλο προσέγγισης προτείνεται το Ψυχοκοινωνικό το οποίο στηρίζεται στην ομάδα – τάξη, εισάγει την έννοια των κοινωνικών δεξιοτήτων και αναπτύσσει:
Τρόπους επικοινωνίας
Τρόπους επίλυσης συγκρούσεων
Τρόπους λήψης αποφάσεων
Τρόπους συνειδητής επιλογής
Ανάπτυξη αυτοεκτίμησης, υπευθυνότητας
Ενίσχυση προσωπικότητας

 Σύμφωνα με τους Aspy & Roebuck (1977), οι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα και έχουν περισσότερα κίνητρα για μάθηση σ’ ένα περιβάλλον στο οποίο :
Αισθάνονται ότι έχουν αξία και τους σέβονται ως άτομα.
Αισθάνονται πως τους κατανοούν, τους αποδέχονται και δεν τους κρίνουν.
Οι εκπαιδευτικοί είναι «ανθρώπινοι» και «αυθεντικοί».

 Η επιτυχία των προγραμμάτων αυτών στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην εμπλοκή των ίδιων των μαθητών. Για να επιτευχθεί αυτό χρησιμοποιούμε μια σειρά βιωματικές ασκήσεις που απαιτούν τη συμμετοχή των παιδιών και την αντιμετώπιση της τάξης ως ομάδας.

Έχει καταγραφεί ότι η ομαδική εργασία ευνοεί την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη, καθώς τονώνει το αίσθημα του «ανήκειν», που είναι πολύτιμο για την ψυχική ισορροπία των παιδιών. Η αποδοχή τους στο πλαίσιο της ομάδας ενδυναμώνει την αυτοεκτίμησή τους και συμβάλλει στην τόνωση  της αυτοπεποίθησής τους. (Dodge and Colker, 1998). Οι παρεμβάσεις του εκπαιδευτικού είναι καθοριστικές για το κλίμα αλληλοσεβασμού και αμοιβαίας αποδοχής που θα καλλιεργηθεί ανάμεσα στα παιδιά, για το χαρακτήρα που θα αποκτήσουν οι συζητήσεις που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια της ομαδικής εργασίας.

      «Ξέρω ότι δεν μπορώ να διδάξω τίποτα σε κανέναν. Μπορώ όμως να δημιουργήσω ένα περιβάλλον μέσα στο  οποίο κάποιος θα μπορεί να μάθει κάτι.» (Carl Rogers, 1959)
  Σύμφωνα με την ομαδοκεντρική μέθοδο, οι εκπαιδευτικοί «μαθαίνουν στα παιδιά πώς να μαθαίνουν» και «οι μαθητές συνεργατικά κατακτούν και αξιοποιούν τις γνώσεις» (Δερβίσης, 1998)
Η μέθοδος αυτή ουσιαστικά περιλαμβάνει όλες τις μορφές διδασκαλίας και όλες τις τεχνικές στις οποίες κυρίαρχο στοιχείο είναι η συνεργασία των μελών της ομάδας.


Μέθοδοι και τεχνικές ενεργητικής μάθησης

Υπάρχει μια ποικιλία μεθόδων διδασκαλίας και τεχνικών που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευτικός στην τάξη για να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν τις ατομικές τους δεξιότητες. Πολλές από αυτές τις μεθόδους είναι αρκετά γνωστές και ίσως χρησιμοποιούνται ήδη, π.χ. δουλειά σε μικρές ομάδες, ελεύθερο παιχνίδι, ασκήσεις ελεύθερου συνειρμού, καλλιτεχνική δημιουργία, αφήγηση παραμυθιού, παίξιμο ρόλων, ομαδικές ασκήσεις.

Οι περισσότερες από αυτές τις μεθόδους περιγράφονται ως «μέθοδοι ενεργητικής μάθησης» γιατί οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία της μάθησής τους μ’ έναν τρόπο που τους είναι γνωστός και τους παρέχει μία δυνατότητα επιλογής σ’ ό,τι επιθυμούν να μάθουν. Κάποιες από αυτές είναι :

Καταιγισμός ιδεών - Ιδεοθύελλα
Γύρω από το θέμα του προγράμματος, που έχουμε γράψει στο κέντρο του πίνακα, καταγράφουμε όλες τις λέξεις ή φράσεις που έρχονται στο νου των μαθητών σχετικά με τις διαστάσεις του θέματος.
Η τεχνική αυτή είναι μια καλή αφετηρία, όταν θέλουμε να αναλύσουμε έννοιες και να προσδιορίσουμε αλληλεξαρτήσεις.

Βασική αρχή στον «καταιγισμό ιδεών» είναι ότι καταγράφουμε όλες τις ιδέες χωρίς να τις διαμορφώνουμε ή να τις διορθώνουμε και χωρίς να αποκλείουμε καμία. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η αυθόρμητη συμμετοχή όλων των μαθητών.

Παιχνίδια γνωριμίας
     Τα παιχνίδια αυτά είναι απαραίτητα για την καλή γνωριμία της ομάδας, τη σύσφιξη των σχέσεων και τη δημιουργία ευχάριστού και ζεστού κλίματος .

Παιχνίδια συνεργασίας
     Είναι δραστηριότητες που προάγουν τη συνεργασία και παροτρύνουν τα παιδιά να χαρούν τη διαδικασία και το αποτέλεσμα των συνεργατικών δραστηριοτήτων.

  Παιχνίδια ρόλων
     Οι ρόλοι βοηθούν τα παιδιά να καλλιεργήσουν δεξιότητες, να μελετήσουν κάποια ιδέα και συναισθήματα, να μπουν στη θέση κάποιου άλλου μέσα σε ένα ασφαλές και ενθαρρυντικό περιβάλλον. Είναι μια δραστηριότητα που χρειάζεται να εφαρμοστεί με προσοχή γιατί τα παιδιά θέλουν χρόνο για να βγουν από τους ρόλους τους και να λειτουργήσουν με τη δική τους ταυτότητα.

Καλλιτεχνική δημιουργία
Στην κατηγορία αυτή εντάσσουμε δραστηριότητες, όπως η ζωγραφική και το κολάζ που προωθούν την δημιουργική φαντασία του παιδιού που λειτουργεί υποστηρικτικά στην έκφραση των συναισθημάτων του.

Θεατρικό παιχνίδι
Είναι η μορφή του δρώμενου που προκύπτει από ελεύθερους αυτοσχεδιασμούς, με ή χωρίς λόγο, τα βιώματα και τα αισθήματα των συμμετεχόντων. Επιτρέπει στο παιδί να εκφραστεί συνολικά, να διοχετεύσει την ενέργεια του, να ευαισθητοποιηθεί και να επικοινωνήσει. Επιπλέον δυναμώνει και δένει μια ομάδα που πρόκειται να δουλέψει μαζί, π.χ. σε μια θεατρική παράσταση (Faure G, Lascar S. ,2001)

Παιχνίδια προσομοίωσης-θεατρικά
 Αναπαριστώνται σκηνές και υποστηρίζονται προσωπικές απόψεις

Τεχνικές διασαφήνισης αξιών
 Σημαντικές σε προγράμματα πρόληψης/διαμόρφωσης στάσεων και πεποιθήσεων π.χ. ερωτηματολόγια,συνεντεύξεις,συζήτηση σε ομάδες,υποστήριξη μιας θέσης

Ο  εκπαιδευτικός, ως συντονιστής του προγράμματος 
     Συντονίζω μια τάξη, σημαίνει βοηθάω τους μαθητές να περιγράψουν τις εμπειρίες τους, να αναλύσουν το τι σημαίνουν οι εμπειρίες για τους ίδιους και πώς μπορούν να γενικευτούν έτσι ώστε κάποιες ιδέες να χρησιμοποιηθούν αργότερα στη ζωή τους. Ο σκοπός είναι να βοηθήσουμε τους μαθητές μας να θεωρήσουν τη μάθηση ως δική τους υπόθεση και να συμμετέχουν οι ίδιοι συνειδητά στη διαδικασία ανάπτυξής τους .

Ο τρόπος με τον οποίο ο εκπαιδευτικός συντονίζει την τάξη του και η σχέση που αναπτύσσει με τους μαθητές, αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την επιτυχία του σκοπού της εφαρμογής δραστηριοτήτων ανάπτυξης δεξιοτήτων.

Όπως ήδη προαναφέρθηκε, έρευνες στο χώρο αυτό έχουν δείξει ότι οι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα και έχουν περισσότερα κίνητρα για μάθηση σε ένα περιβάλλον στο οποίο :
Αισθάνονται ότι έχουν αξία και τους σέβονται ως άτομα
Αισθάνονται πως τους κατανοούν, τους αποδέχονται και δεν τους κρίνουν
Οι εκπαιδευτικοί είναι «ανθρώπινοι» και «αυθεντικοί».

Συνεπώς η πιο σημαντική παράμετρος στο ρόλο του δασκάλου είναι η σχέση που αναπτύσσει με τους μαθητές του. Αυτή η σχέση θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από σεβασμό, κατανόηση και ειλικρίνεια.ΣΕΒΑΣΜΟΣ
     Ο εκπαιδευτικός μπορεί να εκδηλώσει το σεβασμό του προς τους μαθητές με πολύ απλούς τρόπους, όπως :
Να επαινεί κάθε προσπάθεια τους
Να τους δίνει την ευκαιρία να εκφράσουν τη γνώμη τους
Να ακούει προσεκτικά ότι έχουν να πουν
Να είναι διακριτικός
Να αποδέχεται κάθε παιδί ακόμη και αν διαφωνεί με τις απόψεις του
Να δίνει σε όλους τους μαθητές την ευκαιρία να συμμετέχουν

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
Να ζητά από τα παιδιά να εκφράσουν τις απόψεις τους
Να έχει σταθερή στάση και συμπεριφορά
Να αποφεύγει τις υποθέσεις
Να ασχολείται με θέματα που έχουν τεθεί από μαθητές
Να επιβεβαιώνει διαρκώς πως τους καταλαβαίνει


ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑ
Παραδέχεται τα λάθη του
Δεν είναι αμυντικός ή μυστικοπαθής
Εφαρμόζει όσα πρεσβεύει
Αποφεύγει την προσποίηση
Είναι πρόθυμος να συμμετέχει και ο ίδιος στην άσκηση που αναθέτει
Δεν αποφεύγει να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που ανακύπτουν

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να οργανώσει την τάξη κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι ομάδες να λειτουργούν αποδοτικά. Η επικοινωνία γίνεται κυρίως μεταξύ των μαθητών και όχι μεταξύ μαθητών-εκπαιδευτικού. Για πολλούς μαθητές αυτός είναι ένας νέος ρόλος, όπως άλλωστε και για τους εκπαιδευτικούς και απαιτείται χρόνος και εξάσκηση.

Ο εκπαιδευτικός δεν παραδίδει τον έλεγχο της τάξης στους μαθητές αλλά τους αναθέτει την ευθύνη για την έκβαση μια δραστηριότητας, τις αποφάσεις και τα συμπεράσματα που θα βγουν από τη συγκεκριμένη ομάδα. Πρέπει να είναι υποστηρικτικός, να δείχνει ενδιαφέρον κρατώντας παράλληλα μια απόσταση από τη διαδικασία, φροντίζοντας ώστε οι μαθητές να μην αισθάνονται εγκαταλελειμμένοι.

Κατά την εφαρμογή δραστηριοτήτων ανάπτυξης δεξιοτήτων είναι σημαντικό::

Να χρησιμοποιούνται διαφορετικές μέθοδοι κάθε φορά. Η διδασκαλία πάντα με την ίδια μέθοδο μπορεί να κουράσει τα παιδιά και να έχουν δυσκολία συγκέντρωσης και μειωμένη διάθεση για μάθηση και συμμετοχή

Να τίθενται  χρονικά όρια για τις συζητήσεις στις ομάδες αλλά και για κάθε δραστηριότητα και να γίνεται υπενθύμιση στα παιδιά του χρόνου που έχουν ακόμη στη διάθεσή τους

Ο εκπαιδευτικός να εποπτεύει τις ομάδες καθώς εργάζονται, πχ.
να βεβαιώνεται ότι έχει οριστεί τόσο ο υπεύθυνος της ομάδας όσο και το άτομο που θα αναφέρει τα συμπεράσματα της ομάδας
να βεβαιώνεται ότι κάθε ομάδα έχει κατανοήσει την εργασία που πρέπει να κάνει
να κάθεται για λίγο με μια ομάδα
να επαναλαμβάνει το θέμα της εργασίας ενώ οι μαθητές εργάζονται
     Να δίνεται προσοχή στη λεκτική και στη μη-λεκτική συμπεριφορά. Ερμηνεύοντας τη συμπεριφορά των μαθητών δίνεται στον εκπαιδευτικό η δυνατότητα να αντισταθμίζει το ενδιαφέρον της τάξης και ανάλογα να προσαρμόσει ή να αλλάξει το θέμα ή ακόμα να ερευνήσει τι συμβαίνει.
Εάν εφαρμόζεται μία καινούρια για τον εκπαιδευτικό μέθοδο διδασκαλίας για πρώτη φορά και χωρίς επιτυχία, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί με επιτυχία στο μέλλον. Αντίθετα, είναι σημαντικό να προσπαθήσει  ο εκπαιδευτικός  να μάθει όσο το δυνατόν περισσότερα από την εμπειρία του αυτή, έτσι ώστε να είναι καλύτερα προετοιμασμένος/η για την επόμενη φορά.
Δραστηριότητες του προγράμματος μπορούν να συντονιστούν με τα άλλα μαθήματα και να ενισχύσουν σε καθημερινό επίπεδο τη γνώση εαυτού, την αυτοεκτίμηση καθώς και τις διαπροσωπικές δεξιότητες.

Οι γονείς και τα μέλη της οικογένειας διαδραματίζουν άμεσο ρόλο στην κοινωνική και συναισθηματική εξέλιξη του παιδιού και η συμβολή τους είναι αναμφισβήτητα η πιο σημαντική. Είναι απαραίτητη η ενίσχυση αυτού του ρόλου τους  από το σχολείο με την ενημέρωσή τους για τη χρησιμότητα αυτών των προγραμμάτων και την ενεργή συμμετοχή και συμπαράστασή  τους στη διαδικασία  υλοποίησης του προγράμματος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης