Τελευταία Νέα

Σχολείο και διαζύγιο


Από τη διεθνή βιβλιογραφία προκύπτει ότι το διαζύγιο δεν συνεπάγεται απαραίτητα
αρνητικές ψυχολογικές επιδράσεις για τα παιδιά, ενώ έχει διαπιστωθεί ότι η διαβίωση και
η έκθεση των παιδιών κατά τη σχολική και εφηβική ηλικία σε περιβάλλον με συνεχείς
συγκρούσεις και εχθρότητα για μεγάλα χρονικά διαστήματα, πριν και μετά το διαζύγιο,
μεγαλύτερη συσχέτιση με την εμφάνιση προβλημάτων στα παιδιά από ότι το ίδιο το
γεγονός του διαζυγίου.


Ταυτόχρονα, το μεγαλύτερο μέρος των δυσκολιών των παιδιών,
που θεωρούνται αποτέλεσμα του διαζυγίου, προϋπάρχουν του χωρισμού των γονέων
τους . Τα ερευνητικά πορίσματα θα μπορούσαν να
ταξινομηθούν στις παρακάτω προτάσεις:

􀂾 Τα παιδιά έχουν διαφορετικές άμεσες, βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες αντιδράσεις
στο διαζύγιο.

􀂾 Η ηλικία και το αντίστοιχο στάδιο ανάπτυξης αποτελούν καθοριστικό παράγοντα
στις άμεσες αντιδράσεις των παιδιών.

􀂾 Οι συνεχείς συγκρούσεις και η εχθρότητα μεταξύ των γονέων είναι περισσότερο
καταστροφικές από ότι αυτός καθαυτός ο χωρισμός για την σχολική τους
επίδοση.

􀂾 Ο φυσικός χωρισμός των γονιών αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική και τραυματική
εμπειρία για τα παιδιά.

􀂾 Τα παιδιά από χωρισμένους γονείς έχουν περισσότερα ψυχολογικά προβλήματα
σε σύγκριση με τα παιδιά που ο ένας γονέας τους έχει πεθάνει.

􀂾 Τα παιδιά από χωρισμένους γονείς, που ζουν σε περιβάλλον χωρίς συγκρούσεις,
έχουν λιγότερα προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολείο από ότι παιδιά που ζουν
και με τους δυο γονείς, αλλά σε περιβάλλον με συνεχείς συγκρούσεις και
εχθρότητα.

􀂾 Πολλά από τα προβλήματα λειτουργίας των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον με
χωρισμένους γονείς παρουσιάζονται συνήθως πολύ πριν το χωρισμό των
γονέων.

􀂾 Οι καλές σχέσεις και η ποιοτική επικοινωνία των γονέων μετά τον χωρισμό, καθώς
και η κοινή στάση και η συνεργασία των γονιών στη διαπαιδαγώγηση του παιδιού
συσχετίζονται με την ομαλή κοινωνική προσαρμογή των παιδιών.

Πηγές : http://www.parenthood.com/article-topics/how_divorced_parents_stay_connected_with_their_kids.html
http://themythofthefriendlydivorce.blogspot.gr/2010/02/avoiding-disneyland-dad-problem.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης